Condicions generals de compra

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA
D’una banda, el proveïdor dels productes, Montserrat Salguero Pérez (d’ara endavant, també el prestador), amb domicili social a Ctra. de Martorell, 135, 08224 Terrassa (Barcelona), NIF 44197302L i email de contacte info@cuquesdellum.cat, sent titular del lloc web www.cuquesdellum.cat , exposa el document contractual que regirà la compra de productes a través del lloc web ressenyat.
I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’usuari), registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:
a. Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.
b. Que és una persona adulta i amb capacitat suficient per contractar.
c. Que assumeix totes les obligacions disposades aquí.
d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment en que adquireixi qualsevol producte ofert.
Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.
El prestador posa a disposició d’aquests la direcció d’email: info@cuquesdellum.cat per a que plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.
Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.
El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment les Condicions Generals esmentades, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, a fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes cal consultar aquestes condicions generals.
És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.
Montserrat Salguero Pérez no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d’una utilització inadequada dels productes/serveis a la venda en la web.
Montserrat Salguero Pérez realitza la venda a distància de Artesania.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
2.1 Àmbit d’aplicació
Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes Condicions de Generals de Compra (també CGC) durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en que es faci la comanda.
La relació contractual de compravenda comporta el dret a rebre, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, el producte o productes adquirits.

2.2 Territori d’aplicació
La botiga virtual www.cuquesdellum.cat realitza enviaments a:
ESPANYA.
2.3 Capacitat per contractar
Per poder realitzar una comanda ha de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.
2.4 Acceptació del client
La validació d’una comanda a través del web www.cuquesdellum.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.cuquesdellum.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.
2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació
Montserrat Salguero Pérez es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions a les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN AQUESTA WEB
3.1 Publicació errònia de preus:
Si, de forma excepcional els preus dels productes mostrats a la nostra web estan especificats de forma errònia i mostren un preu inferior al corresponent, en cas d’haver confirmat ja la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè, per tal d’emetre’n una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En cas que el preu que correspongui sigui superior, podreu cancel·lar la vostra comanda i us reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagi satisfet.
3.2 Informació de productes:
La informació que figura a la nostra publicitat, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació perquè vostè faci una compra. Aquesta informació no constitueix un contracte ni cap prova de compra.
Els continguts de www.cuquesdellum.cat estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Per això, és possible que els continguts puguin mostrar, excepcionalment, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost per part seva.
Totes les informacions contractuals presents en la web es mostren en castellà, català i anglès i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en castellà, català o anglès.
3.3 Dret d’Anul·lació
Montserrat Salguero Pérez es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.cuquesdellum.cat .
En cas que es detectés aquesta manca de qualitat, el servei d’Atenció al Client de Montserrat Salguero Pérez us suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.4 Comandes les 24h, tots els dies de l’any
L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any.
3.5 Frau
Si Montserrat Salguero Pérez sospita o detecta alguna anomalia o frau es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMIENT DE COMPRA
L’usuari, per poder comprar els productes oferts pel prestador, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran segons el que detalla l’Avís Legal i la Política de Privacitat d’aquest lloc web, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades: el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).
En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic, de totes les característiques, el preu i la disponibilitat del producte.
Si hi hagués qualsevol tipus d’error en les dades del comprador o en qualsevol altre punt de la comanda, aquesta ho haurà de notificar immediatament a l’adreça electrònica info@cuquesdellum.cat per procedir a esmenar aquest error.
Davant de qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.cuquesdellum.cat .
Montserrat Salguero Pérez proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través de l’email de contacte info@cuquesdellum.cat. Si escolliu un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui s’haurà de fer càrrec del cost particular del mateix.

5. PREUS Y TERMINIS DE VALIDESA DE LES OFERTES
Tots els preus exposats a la botiga www.cuquesdellum.cat inclouen l’IVA* vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d’existències i en tot cas s’expressaran a la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, assegurança d’enviaments o qualsevol altre servei addicional i annexos al producte/s adquirit/s.
*(IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s’entendrà localitzat al territori de aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sens perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris).
El pagament realitzat al prestador comportarà l‟emissió d‟un rebut de compra. Si voleu una factura a nom de l’usuari registrat de la compra, podeu sol·licitar-la a info@cuquesdellum.cat.
Els preus aplicables a cada producte seran els publicats a la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en la darrera fase del mateix. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d’alguns productes podrà variar al llarg del temps. En tot cas, això sempre serà comunicat prèviament als usuaris.
En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.
Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està subjecte a promoció o no.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del correu electrònic d’atenció al client del PRESTADOR.

6. FORMES DE PAGAMENT
A continuació, detallem els sistemes disponibles actualment en aquesta web:
6.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit
L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor i haurà d’especificar tots els dígits del número de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de fer la comanda. Només s´accepten targetes Visa i Mastercard. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en què s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no es podrà tenir en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.
S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant-ne la confidencialitat.
6.2. PayPal
Un cop finalitzada la compra, si s’escull aquesta forma de pagament, se us redirigirà a la web oficial de PayPal on podreu fer el pagament. Un cop realitzat el pagament correctament, la vostra comanda estarà finalitzada i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la vostra compra. Prement el botó “Tornar a la web” tornarà a la web per veure la comanda i poder imprimir-ho. PayPal té les seves pròpies polítiques de privadesa i Montserrat Salguero Pérez no té cap tipus de responsabilitat sobre elles.

6.3. Stripe
Si escolliu aquesta forma de pagament, vostè podrà pagar amb càrrec a qualsevol de les seves targetes de crèdit. S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant-ne la confidencialitat. Stripe té les seves pròpies polítiques de privadesa i Montserrat Salguero Pérez no té cap tipus de responsabilitat sobre elles.
6.4. Bizum
Si escolliu aquesta forma de pagament, podreu pagar amb l’aplicació Bizum, amb càrrec a qualsevol de les vostres targetes de crèdit o compte bancari. Bizum té les seves pròpies polítiques de privadesa i Montserrat Salguero Pérez no té cap tipus de responsabilitat sobre elles.

7. DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS
7.1 Dret de desistiment
L’usuari té 14 dies naturals, comptats a partir de la data de compra del producte, per sol·licitar-ne la devolució (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març), acollint-se al seu dret de desistiment. Podrà exercir aquest dret si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la comanda. Per fer-ho, haureu d’escriure a info@cuquesdellum.cat i enviar-nos emplenat el formulari annex a aquestes CGC, indicant el vostre número de comanda, juntament amb les vostres dades de contacte i la resta de dades que se us sol·liciten.
Sempre que torneu els productes dins del termini de 14 dies naturals, a comptar des de l’exercici del vostre dret de desistiment, us reemborsarem l’import total de la compra en aquest mateix termini.
Recordi que, en qualsevol cas, l’email que ens enviï ha d’incloure:
– Número de devolució proporcionat.
– Número de comanda.
– Data de compra i d’exercici del seu dret de desistiment.
Informació d’interès (opcional):
– Motius de la devolució.
– Informació que consideri necessària o d’interès per tramitar la devolució.

7.2 Devolució de producte defectuós
L’usuari haurà d’informar a Montserrat Salguero Pérez de la manca de conformitat amb el producte en el termini previst a l’article 120 RD 1/2007, de 16 de novembre, en funció del tipus de producte en qüestió:
Si es tracta d’un bé físic, l’usuari haurà d’informar a Montserrat Salguero Pérez dins del termini de 3 anys, a comptar des del lliurament.
Si es tracta d’un subministrament de continguts o serveis digitals en acte únic o en una sèrie d’actes individuals, l’usuari haurà d’informar a Montserrat Salguero Pérez dins del termini de 2 anys, a comptar des del lliurament.
Si es tracta de serveis o béns amb elements digitals, l’usuari podrà informar a Montserrat Salguero Pérez durant tot el període de durada del subministrament i, en cas de tractar-se d’un subministrament continu de menys de 3 anys, l’usuari podrà informar a el termini de 3 anys, comptadors des del lliurament.
En cas que el producte sigui defectuós d’origen, dins dels terminis anteriorment indicats, l’usuari haurà d’enviar un correu electrònic a info@cuquesdellum.cat indicant a l’assumpte de l’email el número de comanda, explicant-nos el motiu pel qual sol·licita la devolució i adjuntant foto/s que mostrin el defecte que la motiva.
El nostre servei d’Atenció al Client contactarà amb vostè a través de correu electrònic o trucada telefònica, indicant com procedir.
7.3 Devolució de producte no defectuós
Quan el producte no té cap defecte i la seva devolució ha estat motivada perquè el comprador ha comprovat que no era el producte que desitjava, el servei d’atenció al client de Montserrat Salguero Pérez es posarà en contacte amb vostè per indicar els passos que ha de seguir.

7.4 Devolució per error en la comanda per part del Prestador
Quan el producte no es correspongui a la comanda, a causa d’algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per email a la companyia tan aviat com sigui possible.

7.5 El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos

1. Quan siguin productes personalitzats o aquells que, per altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

2. Els productes que una vegada desprecintats no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut (art.103.e) Llei 3/2014, de 27 de març).

3. En els infoproductes que siguin directament descarregables a través d’aquesta web.

8. REEMBORSAMENTS
8.1 Reemborsaments per devolució
Per a qualsevol cas de devolució (ja sigui per exercici de dret de desistiment o no), el reemborsament dels imports pagats s’efectuarà a través del mateix mitjà de pagament que es va utilitzar a la compra.

8.2 Termini de Reemborsament
En cas de reemborsament, aquest s’efectuarà en el termini de 14 dies, comptadors des que s’hi té dret, segons la normativa vigent. El termini màxim per fer el pagament d’aquest reemborsament és de 14 dies.
Per poder procedir al reintegrament, ens haurà de donar les dades següents:
– nº de devolució
– nº de factura i/o comanda
– dades del seu compte per a procedir a la devolució

9. GARANTIES APLICABLES Y SERVEI POSTVENTA
9.1 Garantia
Llevat de prova en contra, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun no sigui aplicable:
a) S’ajustin a la descripció realitzada per Montserrat Salguero Pérez.
b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de Montserrat Salguero Pérez en el moment de la celebració del contracte, i sempre que Montserrat Salguero Pérez hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes publicades a www.cuquesdellum.cat .

9.2 Productes defectuosos
En cas d’un producte defectuós, Montserrat Salguero Pérez procedirà a la substitució, gestió gratuïta per a l’usuari. Montserrat Salguero Pérez respon de les faltes de conformitat que es comuniquin en el termini previst a l’article 120 RD 1/2007, de 16 de novembre per al tipus de producte en qüestió.

9.3 Supòsits d’anul·lació de garantia

La garantia no s’aplica en els supòsits següents:
– Deteriorament creat per adaptacions, ajustaments o modificacions realitzades sobre un producte sense acord escrit amb el fabricant.
– Deteriorament creat per una mala utilització del producte, ús inapropiat, no respecte cap a les instruccions d’ús pel que fa a la utilització i el manteniment.
– Danys generats per persones no acreditades o per l’usuari.
– Si el model o el número de sèrie del producte mostren alguna modificació.
– Ús del producte fora del marc familiar i privat, per exemple, en préstec o revenda.

10. NUL·LITAT I INEFICACIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes CGC fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició a la part que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les CGC en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part que resulti afectada, per no posada.

11. LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del venedor (si el comprador és persona jurídica) o del comprador/usuari (si aquest és persona física).
En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als jutjats i tribunals de TERRASSA

12. COMENTARIS Y SUGGERIMENTS
Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments a info@cuquesdellum.cat o a través del nostre formulari de contacte.
A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Podeu sol·licitar-les per email a info@cuquesdellum.cat.

———————————————————

ANNEX:

FORMULARI PER EXERCIR EL SEU DRET DE DESISTIMIENT

A l’atenció de:
Nom: Montserrat Salguero Pérez
NIF: 44197302L
Direcció: Ctra. de Martorell, 135, 08224 Terrassa (Barcelona)
Correu electrònic: info@cuquesdellum.cat

[SUBSTITUIR LES LÍNIES HORITZONTALS DELS SEGÜENTS RENGLONS PER LES CORRESPONENTS DADES DE LA COMPRA Y DEL COMPRADOR].

Dades de la compra/prestació per desistir:

Nº comanda/factura: ______________________________________________
Data comanda/factura: ___________________________________________
Data de recepció del/dels producte/s: ___________________________
Descripció del/dels producte/s: __________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Dades del consumidor/usuari:
Nom: __________________________________________
NIF: ______________________________________________
Domicili: _________________________________________
Població: _________________________________________
Telèfon: __________________________________________
Correu electrònic: __________________________________

Dret de desistiment:
De conformitat amb l’article 68 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, us comunico que desisteixo del contracte de compravenda del bé/s descrit/s anteriorment, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:__________________________
Signatura del consumidor/usuari:

___________________________